Metode

Kako lahko mlade pripravimo na prihodnost, kaj moramo storiti kot vzgojitelji in učitelji, da ne bomo le učinkovito poučevali, ampak tudi razvijali poklicne in transverzalne kompetence učencev? Katere metode lahko uporabimo za motiviranje mladih, da prevzamejo odgovornost za lastno znanje in razvoj?

Obstaja veliko različnih načinov in metod za razvijanje kompetenc. S praktičnega vidika imajo motivacijske metode poučevanja (igre, skupinsko delo, raziskovanje, razprava, projekti) pomembno vlogo pri razvoju kompetenc. Učenje, ki temelji na igrah in raziskovanju, ustvarjanje varnega učnega okolja, spodbujanje interakcije in sodelovanja so pomembne novosti v metodah poučevanja in organizaciji učenja s poudarkom na močnih osebnostnih lastnostih učencev in njihovem aktivnem sodelovanju.

Reforma izobraževanja in usposabljanja vključuje novo vrsto odnosa med učiteljem in učencem, nove strategije poučevanja in pridobivanja znanja, učinkovitejše metode, oblike in orodja, ki vplivajo tudi na uspešnost. Za obogatitev učiteljevega metodološkega nabora priporočamo naslednje na učenca osredotočene aktivne metode učenja/poučevanja.

"From Sources to a Star"

Sistematično inventivno razmišljanje. V primeru inovacij iz virov imamo opraviti z obstoječimi izdelki v nasprotju s strankami in njihovimi potrebami.

Brainstorming (možganska nevihta)

Metoda za ustvarjanje zamisli, ki bodo omogočile rešitev problema.

Diagnostična Ocena

Metoda zbiranja informacij o učenju s pomočjo ocenjevanja za izboljšanje lastnosti posameznikov in skupin.

Formativno/razvojno ocenjevanje

O formativnem ocenjevanju lahko govorimo kot o formativnem, koristnem ali razvojnem ocenjevanju.

Gamification

Igrifikacija, v izobraževanju pomeni uporabo igranih elementov pri pouku.

Innovation Cube

This methodology guides our thinking towards incremental as well as breakthrough ideas, while its application also leads to consideration of future needs.

Ishikawa / Fishbone Diagram

Vzročno-posledični diagram, ki prikazuje možne vzroke za določen dogodek/pomanjkljivost.

Metoda ključnih dejavnikov uspeha

Metoda se osredotoča na dejavnike, ki so najpomembnejši za uspeh (ključni dejavniki uspeha ali KSF) in na podlagi katerih se ocenjujejo zamisli.

Metoda obrnjene učilnice

Učitelj pred poukom razdeli učencem gradivo, da ga obdelajo doma in tako prihrani več časa za skupinsko delo v razredu.

Numerična analiza občutljivosti (metoda +/-)

Metoda se osredotoča na oceno finančnih vidikov izuma.