"We are The World"-Waldorf Szólóestre készülés – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Ének-zene, színpadi előadás
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Médiaműveltség
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Társadalmi és kultúrák közötti készségek
Vezetés és felelősségvállalás
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Kezdeményezés és önirányítás Kommunikáció és együttműködés Kreativitás és innováció
Módszer, tanulásszervezési
projektalapú tanulás
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végére a tanulók tisztába kerülnek a fenti fogalmakkal, a választott zenedarab chorus részeit 2 szólamban, tisztán éneklik.
Fogalmak
légzéstechnika, hangképzés, hangfajok, kórusmunka, többszólamú éneklés, vokál
Szükséges eszközök
pianínó, digitális tábla, laptop
Időtartam
90 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

A tanulandó dal YouTube linkjének megadás otthoni többszöri- 4- meghallgatásra:

https://www.youtube.com/watch?v=s3wNuru4U0I

 

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Bevezető rész: a félév végi koncertre való felkészülés a cél. 

Motiváció: a diákok motiváltak a feladatvégzéshez szükséges felkészülésben. Az órai anyagot- az osztály közös dalát- megelőzően közöse, szavazás útján választottuk ki. A tanóra célja az elsődleges ismerkedés a dallal zenei szempontból, a szólamok felosztása. 

Az óra / projekt megvalósítása

Előkészítő rész: légzéstechniaki gyakorlatok, (5 perc), majd beéneklés a Werbeck-módszer alapján (15 perc)

Fő rész: a dal közös éneklése, először a digitális táblán kivetített szöveggel és az eredeti előadókkal együtt, majd a kiemelt részek (Chorus) dallamának és vokál szólamainak kiemelése, hangoztatása külön, digitális segítség nélkül. 

Ellenőrzés: karaoke verzióval a dal gyakorolt részeinek éneklése, szólamonként, majd közösen, együtt. 

Zárás, az óra értékelése, a további feladatok kiadása. "Híd" képezése a következő tanóra anyagához. 

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Wordart
Google Tanterem
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
okostábla, mobiltelefon, laptop
Értékelési terv

A gyerekek gyakorlati feladatainak értékelése az órán nyújtott teljesítmény alapján történik a tanulók egyéni képességeihez mérten. 

A tantárgy szubjektív, ezért az értékelésben is az önmagukhoz képest történt fejlődés értékelése a cél. 

Az órai aktivitást, az osztály együttműködési képességeit természetesen közösen értékeljük. 

Differenciálás

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében  a digitális  anyagrész olvasásának esetében differenciálás történik annak érdekében, hogy minden tanulónak lehetősége legyen a maximumot kihozni magából és az óra hasznos tagjának érezni magát. Külön figyelmet igényel, hogy a dal nyelve angol, így a kiejtésben is segítséget nyújtunk számukra. (Fonetikus leírása a szövegnek előre, kinyomtatva az adott 2 diák kezébe kerül)

A kottaolvasó-zeneileg képzettebb- diákok kapnak kottát a dalról, melyet az órán és otthon is tanulmányozhatnak. 

Házi feladat, projektfeladat

A dal szövegének otthoni gyakorlása, a következő alaklomra még plusz meghallgatása, hogy a "verse" részek is könnyen tanulásra kerüljenek.