Magyar nyelvtan – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Oktatás
Témakör, tanulási terület
Főnevek
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kommunikáció és együttműködés
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Produktivitás és számonkérhetőség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése, helyesírási szabályok megismerése
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végére a diákok képesek lesznek felismerni, csoportosítani a főneveket
Fogalmak
főnév, köznév, tulajdonnév
Szükséges eszközök
tankönyv, munkafüzet, írószer
Időtartam
45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Előkészítés:

Tanulók tevékenysége: ülésrend kialakítása, a tanuláshoz szükséges eszközök előkészítése, önellenőrzés

Pedagógus tevékenysége: a tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, szellőztetés, világítás, a tanuláshoz való előkészülés megfigyelése, ellenőrzése

Eszközök: leckefüzet, tankönyv, munkafüzet, íróeszközök

Módszerek: tevékenykedtetés

Az óra / projekt megvalósítása

Ráhangoló, motiváló, fejlesztő játék:

  • Tanulási képességet fejlesztő játék

Játék neve: Mondd a szót, és ne a színt!

Eszköz: szókártyák

Módszer: játék

  • Házi feladat megbeszélése

Pedagógus - tanulók tevékenysége: feladatonként átbeszélni a házi feladatokat

Eszköz: leckefüzet

Módszer: megbeszélés, tevékenykedtetés

  • Ismeretátadás

Pedagógus tevékenysége: a főnév definíciójának ismertetése, jelentése, főnevek csoportosítása

Tanulók tevékenysége: a főnév jelentésének, jellemzőinek, csoportosításának elsajátítása

Önálló munka

Tanulók tevékenysége: a feladatok önálló megoldása a megbeszéltek szerint a lejegyzett időn belül

Pedagógus tevékenysége: az önálló munka alatt folyamatos ellenőrzés, segítségadás, egyéni/kiscsoportos szükség szerinti segítségnyújtás

Értékelési terv

Ellenőrzés, értékelés

Tanulók tevékenysége: a tanulók önellenőrzése, padrend fenntartása a tanulás alatt, tanulási technikák tartása, feladatok befejezése

Pedagógus tevékenysége: az írásbeli munkák folyamatos javítása, ellenőrzése, átadott ismeretek ellenőrzése

Értékelési szempontok: a csoport egészének értékelése, magatartás, feladattartás, feladatmegoldás, munkafegyelem szempontjából, személyre szabott egyéni értékelés, tanulói önreflexió

Házi feladat, projektfeladat

Házi feladat meghatározása: főnevek csoportosítása, tulajdonnevek helyesírása munkafüzet szerint

Fájl csatolása