Never judge by appearances – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Egészségügy és jólét
Témakör, tanulási terület
téma: sztereotípiák/előítéletek; nyelvtan: must, may, might, can't
Szakmai tantárgy(ak)
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Információs műveltség
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Társadalmi és kultúrák közötti készségek
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
szókincs, nyelvi készségek, kooperáció, prezentáció, kreativitás, kritikai gondolkodás, szociális készségek
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
játékosítás
kooperatív tanulás
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
A diákok az órai anyag elsajátítása folyamán képessé válnak következtetéseket kifejezni angolul segédigékkel és remélhetőleg előmozdítjuk azt, hogy kevésbé ítéljenek csak külsőségek alapján/előítéletmentesebben gondolkodjanak.
Fogalmak
sztereotípiák, előítéletek; nyelvtani szabályok (következtetés segédigékkel)
Szükséges eszközök
számítógép vagy laptop vagy okostelefon
Időtartam
90 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Az óra sikerességének előfeltétele, hogy a diákok korábban már elsajátították és gyakorolták az emberek külsejének leírásához szükséges szókincset (describing people) - ehhez segítségként akár rendelkeznek már saját és/vagy egymással megosztott quizlet szókártya készlettel/készletekkel és/vagy wordart szófelhőkkel.
Mielőtt jönnek órára, megkérjük őket, hogy ismételjék át ezeket a szavakat.

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Bemelegítésnek az órát lehet a 'describing people' szókincs rövid ismétlésével kezdeni, pl.: 1-1 wordart szófelhő kivetítve - angol - magyar szavak megfeleltetése és/vagy angol szavak körülírása.

 

Az óra / projekt megvalósítása

Az óra menete/lépései:

Első blokk: Kivetítünk egy képet 3 hölgyről - a diákok leírják a külsejüket. Ezek után elolvassák a 3 hölgy nyilatkozatát és kapnak 2 szövegértési kérdést: "Which two women feel they are judged because of their appearance? How?" (= "Melyik 2 hölgy érzi úgy, hogy a külseje alapján ítélik meg őket? Hogyan?"). Ezek után a diákok érvekkel alátámasztva megtippelik, hogy melyik hölgynek mi a foglalkozása.
Ezek után a szövegben sárgán kiemelt segédigéket párosítják a megfelelő jelentésű nyelvtani definícióval. Újra megvizsgálják a szövegben a mondatszerkezeteket/nyelvtani struktúrákat, majd kahoot kvízben különféle mondatok [pl. "I ______________ see their car (can't, must etc.). They must be somewhere else." = "Nem látom az autójukat. Bizonyára nincsenek itthon."] segítségével gyakorolják a nyelvtant. A kahoot kvíz ezen a ponton azért is jó, mert a tanár a kvíz előrehaladtával figyelemmel tudja kísérni a tendenciát, hogy kérdésről-kérdésre hány diák, melyik szerkezettel hibázik, első körben mennyire sikerült elsajátítaniuk az adott nyelvtani funkciót.

Második blokk: Ezek után a diákok megkapják 5 különböző ember arcképét, és mentimeter segítségével, csak a külsejük, vélt karakterük alapján megtippelik, kinek mi a foglalkozása. A tippekhez az adott nyelvtani kifejezéseket és a korábbi órák alkalmával már  elsajátított szókincset használják. Nagyon nagy valószínűséggel tévesen tippelnek több ízben is - pl. a bokszoló nem egy férfi, hanem az egyik hölgy, aki Laila Ali, Muhammad Ali lánya. A mentimeterre leadott szavazatok demonstrálhatják, mennyire tévesen vagyunk hajlamosak ítélni, ha csak külső alapján ítélünk. Ebben a témában beszélgetést kezdeményezünk - pl. Ki az, aki ítélt már meg tévesen? Ki az, akit ítéltek már meg tévesen? Miért van az, hogy túlzottan hajlamosak vagyunk csak külsőségek alapján ítélni?

[Az első és a második blokk képeinek, rövid szövegeinek forrása: Clive Oxenden - Christina Latham-Koenig: New English File Intermediate Student's book. Ezeket, illetve a harmadik blokk választott videóját óra előtt meg lehet/kell osztani az alábbiak valamelyikén a csoporttal: MS Teams, google classroom, moodle.]

Harmadik blokk: videó + irányított beszélgetés
Tetszés/preferencia/rendelkezésre álló időkeret alapján levetítünk egyet az alábbi rövid, főleg/kizárólag képi elemekre építő (tehát angol nyelvileg nem nehéz) videók közül.
https://www.youtube.com/watch?v=N1ELe32Lqhk
https://www.youtube.com/watch?v=hAhxYXrHrSE
https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN67oI
A videókat az adott történethez illően 1-1 fontos ponton megállítjuk és mondatokat (a most tanult nyelvtani szerkezetek egyikét/másikát is tartalmazó), véleményeket elicitálunk: Ki a férfi/nő? Miért ilyen a külseje? Milyen ember lehet? Miért gondolja ezt, milyen külső jegyek alapján? Mit fog csinálni? Vajon mi fog történni ezután?
Mindegyik videóban van egy csattanó - az emberek tévesen ítélnek külső alapján. Ezt követő további kérdések: Mi történt végül? Te is így ítelted volna meg a másik embert? Hogyan érezted/éreznéd magad?

Haladóbb szintű csoportokban hosszabb, előadást/monológo(ka)t is tartalmazó videóra is eshet a választásunk, mely a sztereotípiákkal, előítéletekkel, a túlzóan hamar, csak külső alapján meghozott ítéletekkel kapcsolatosan kevesebb képi, jóval több nyelvi elemmel operál.
Ez esetben a szövegértést elvégezni és a vélemények megvitatását kivitelezni természetesen több, komplexebb kérdéssel kell; és ez magasabb nyelvi szinten is zajlik majd.
https://www.youtube.com/watch?v=GzeqIOT9gUk
https://www.youtube.com/watch?v=sVC9nqid5kM
https://www.youtube.com/watch?v=KM4Xe6Dlp0Y
https://www.youtube.com/watch?v=e__QsI0hU_g

Negyedik blokk: konklúziók.
A diákok maguk fogalmazzák meg a tanulságokat (az adott nyelvi szintjükhöz igazodva) és a tanár moderálásával beszélgetnek arról, hogy miért nem jó túlzottan/túl hamar/csak a külsőségek alapján ítélni. A negyedik blokkban, ha kivitelezhető, a diákok és a tanár üljenek körben, így nyíltabban, oldottabban, közvetlenebbül beszélgethetnek.

Ötödik blokk: linoit.
Egy linoit digitális faliújság segítségével a diákok válaszolnak a "What have you learnt today?" (="Mit tanultál ma?") és/vagy a "What will you take with you?" (="Mit viszel magaddal?") kérdésre/kérdésekre. A magukén kívül választhatnak még 1-2 cetlit és elmondhatják szabadon, azt/azokat miért vinnék el.

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Redmenta
Biteable
Wordart
Kahoot
MS Teams
Moodle
Linoit
Google Tanterem
Mentimeter
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Quizlet
Értékelési terv

A korábbi órákon tanult szókincsből és az ezen az órán tanult nyelvtani szerkezetekből online redmenta tesztet írnak a diákok következő alkalommal.

Differenciálás

Lásd fentebb a harmadik, videós blokk leírásánál.

Továbbá: mivel a nyelvi csoportok sosem teljesen homogének nyelvtudási szint szempontjából, adott esetben egy-egy feladat párban, kiscsoportban is elvégezhető (pl. a kahoot kvíz) - az együttműködéseket ki lehet úgy alakítani, hogy egy-egy magasabb szinten álló tanuló segítsen egy-egy gyengébbeknek.

Illetve: a vélemény-nyilvánításoknál, saját történetek elmesélésénél a diákokat mindenképpen bátorítsuk, bíztassuk, ám semmiképpen se presszionáljuk arra, hogy megszólaljanak, nyilatkozzanak. Érthető módon nem mindenki szeret megosztani esetleges személyes érintettségű történeteket, amik érzékenyen érinthették anno; valamint vannak félénkebb, visszahúzódóbb személyiségű diákok és/vagy olyanok akik alacsonyabb nyelvi szintjük miatt önbizalomhiánnyal/szorongásokkal küzdenek.

Házi feladat, projektfeladat

Opcionális egyedi/páros/kiscsoportos otthon vagy akár órai munka során elvégzendő projektfeladatok:

- Haladóbb szintű csoportokban egy rövid biteable videó létrehozása, mely egyéni, egyedi kifejezésmódon, szabadon megfogalmazott rövid üzenetekkel felhívja a figyelmet arra, miért ne ítéljünk elhamarkodottan/csak külső jegyek alapján.

- Alacsonyabb szintű csoportokban a korábbi órákon tanult külső jegyekhez kapcsolódó szókinccsel és/vagy az ezen az órán elsajátított nyelvtani szerkezetekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmazó kahoot kvíz. Ebből 2-őt, max. 3-at a diákok megcsinálhatnak a redmenta teszt megírása előtt.

A tanárnak természetesen ellenőríznie/javítania kell az elkészült produktumokat mielőtt az osztály elé kerülnek a következő órák valamelyikén.