Iskanje, vrednotenje, izbor informacij in njihovih virov – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt lekcije
Sector
Se ne uporablja
Tema, učno področje
Knjižnično-informacijsko znanje
Kompetence/spretnosti, ki jih je treba razviti
Znanja in spretnosti IKT
Informacijska pismenost
Samoiniciativnost in samousmerjanje
Komuniciranje in sodelovanje
Kritično mišljenje, reševanje problemov
Medijska pismenost
Strokovne kompetence in spretnosti, ki jih je treba razviti
poznavanje informacijskih virov in postopkov iskanja, vrednotenja, izbora in uporabe informacij (reševanje problemov)
Predmet(-i) javnega izobraževanja
Cilji učenja in razvoja
Razvijanje spretnosti samostojnega učenja (različnih strategij in samopreverjanja), navajanje na uporabo različnih inofrmacijskih virov, razviti spretnosti iskanja, vrednotenja in uporabe informacij.
Koncepti
Obvladovanje lastnega življenja pomeni sposobnost reševanja problemov. Za to moramo biti informacijsko pismeni (vključuje vse vrste pismenosti: računalniška, funkcionalna, bralna, ...) in imeti razvite spretnosti iskanja in uporabe informacij.
Potrebna orodja
Računalnik, pametni telefon, programska oprema za iskanje po spletu in predvajanje interaktivnih vsebin.
Trajanje
8 šolskih ur
Gradiva, ki se izdajo pred poukom ali za projekt

Interaktivna knjiga, narejena v H5p. Poglavja vključujejo:

  1. delitev informacijskih virov,
  2. načini iskanja, vrednotenja in izbora informacijskih virov oz. informacij s primeri,
  3. iskanje informacijskih virov v knjižnici, v virtualni knjižnici s COBISS+, na spletu,
  4. sprotno preverjanje usvojenega znanja, vaje, ponavljanje.

Učitelj pripravi vaje za delo po skupinah, kviz, test in sklepni vprašalnik. Pripravi tudi smernice za skupni pogovor o tematiki.

Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

Snov se deli na 8 šolskih ur.

1. šolska ura poteka v šoli in služi kot priprava na samostojni študij doma. Je uvod v snov in poteka kot pogovor o informacijah in njihovih virih, pomenu v vsakdanjem življenju. Dijaki povedo, kako sami uporabljajo informacije, kdaj jih potrebujejo in kje jih iščejo.

Učitelj predstavi interaktivno knjigo in način dela. Predstavi tudi spletni prostor projetka, ki ga bodo urejali dijaki ob mentorstvu učitelja. Objavljali bodo povzetke ali ključne točke predelane snovi, svoja mnenja in opažanja v zvezi s tematiko, prav tako pa bodo lahko tudi po zaključku projekta objavili zanimive vsebine in povezave do (brezplačnih) podatkovnih zbirk in vsebin, ki jih bodo našli pri iskanju na spletu in bi lahko bile zanimive tudi za druge dijake.

Izvajanje učne ure/projekta

2. in 3. šolska ura potekata doma. Dijaki preštudirajo del gradiva (splošno o informacijskih virih, iskanju, vrednotenju in izboru informacij oz. virov s primeri na spletu) in rešijo pripadajoče naloge.

4. in 5. šolska ura potekata v šoli. Delo po skupinah v računalniški učilnici. Dijaki rešujejo naloge - ocenjujejo posamezne tiskane in elektronske vire glede na verodostojnost in ustreznost glede na konkreten problem. Učitelj jim pomaga iin jih usmerja. Vidi, kje imajo dijaki probleme oz. razumejo stvari drugače (formativno ocenjevanje). Po rešenih nalogah poteka poročanje o glavnih ugotovitvah posamezne skupine ter o tem, kje so imeli težave oz. česa niso našli ali razumeli. Poročanje sklene pogovor o problematiki vrednotenja virov in znotraj tega o razlikah med tiskanimi in elektronskimi viri. Skupaj zapišejo glavne ugotovitve in jih objavijo na spletni strani projekta. Na koncu izvedejo kviz kot posamezniki. To je dodaten pokazatelj, kje so dijaki že vešči in kje še ne.

5. in 6. šolska ura potekata doma. Dijaki preštudirajo preostala poglavja interaktivnega gradiva (konkretno iskanje v knjižnici, v COBISS-u, na spletu) ter opravijo priložene vaje iskanja na spletu (COBISS, Google, Google Učenjak). Ponovijo snov v poglavju ponavljanje (kartice s vprašanji in odgovori).

7. šolska ura poteka v šoli. Dijaki rešijo kratek test, ki pokaže, v kolikšni meri so snov usvojili oz. kje so ostale vrzeli. Test se lahko oceni opisno, saj spada predmet med izbirne vsebine, kjer ni ocenjevanja. Izpolnijo tudi vprašalnik o tem, kaj so ugotovili pri konkretnem iskanju v elektronskem okolju, kje so imeli težave, katero orodje jim je bilo najbolj všeč in zakaj.

8. šolska ura poteka v šoli. Učitelj predstavi dijakom rezultate testa in povzetek njihovih odgovorov na vprašalnik; dijaki lahko komentirajo. Skupaj oblikujejo ključne trditve in jih objavijo na spletni strani projekta. Dogovorijo se, kdo bo skrbnik spletne strani in opredelijo vsebine za objavo.

 

Digitalne naprave, ki se uporabljajo za ustvarjanje lastne vsebine
BookWidgets
Google Sites
h5p
Drugo orodje, ki ni vključeno v prejšnji seznam
denlive, audacity, OBS Studio - za pripravo AV gradiva za interaktivno knjigo
Načrt vrednotenja

Dijaki so usvojili snov, če

  1. poznajo osnovne pojme in terminologijo,
  2. se zavedajo pomena informacij in poznajo postopek reševanje problema,
  3. poznajo in uspešno uporabljajo primerna orodja in različne postopke iskanja informacij (UDK, iskalniki, oblikovanje iskalne zahteve),
  4. znajo vrednotiti informacije in njihove vire ter izbrati najustreznejše za rešitev določenega problema. 
Diferenciacija

Nižja zahtevnostna stopnja vključuje točko 1 in 2 v celoti, delno pa točko 3 in 4 - poznavanje orodij in oblikovanje enostavnih iskalnih zahtev ter zavedanje, da si zadetki med seboj niso enakovredni in zakaj (bistvene razlike).

Višja zahtevnostna stopnja vključuje vse 4 točke, pri čemer je bistvenega pomena, da dijak zna oblikovati dobro iskalno zahtevo in ovrednotiti zadetke ter izbrati najustreznejše za svojo informacijsko potrebo.

Domača naloga, projektna naloga

Delo doma predstavlja študij interaktivnega gradiva, kjer so tudi naloge za samopreverjanje in vaje. 

Interaktivna knjige je velika 4,5 GB, zato je ne morem oddati.